Blogg

Enskild firma – glöm inte skriva under årsbokslutet

Fråga:

Jag har ett företag och driver detta i en enskild näringsverksamhet. Jag behöver inte upprätta årsredovisning men ska upprätta årsbokslut. Räknas mina rapporter (balans- och resultaträkning) som jag får fram i mitt bokföringsprogram som ett sådant bokslut – eller måste jag göra något ytterligare?

Svar:

Nej, den balans- och resultaträkningsrapport som kan tas fram i ett bokföringsprogram är inte ett årsbokslut. Bokföringslagen (BFL) ställer högre krav på informationen som ska lämnas i ett årsbokslut än vad en balans- och resultaträkningsrapport visar.

Varje företag ska enligt sjätte kapitlet i BFL avsluta sitt räkenskapsår antingen med en årsredovisning eller med ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare ska avsluta sin löpande redovisning med ett årsbokslut. Mindre enskilda näringsidkare får om de har en nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor i stället avsluta sin löpande redovisning med ett förenklat årsbokslut (6 kap. 3§ BFL).

När årsbokslutet upprättas ska detta göras på ett överskådligt sätt och enligt god redovisningssed. När man gör årsbokslutet ska man beakta vissa regler i årsredovisningslagen som rör värdering och periodisering.

Årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. Till dessa ska det finnas tilläggsupplysningar. De tilläggsupplysningar som ska lämnas är:

– Vilka redovisningsprinciper som använts för att värdera tillgångar, avsättningar och skulder,

– hur värdet på varje post som redovisas som anläggningstillgång har beräknats, samt

– hur stor del av de totala skulderna som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

En enskild näringsidkare ska även använda sig av årsredovisningslagens uppställningsschema för balans- och resultaträkningar. Dessutom kan en enskild näringsidkare använda sig av de förkortade balans- och resultaträkningarna.

Det är också viktigt att årsbokslutet undertecknas. Det ska även framgå vilken dag som den enskilda näringsidkaren undertecknade årsbokslutet.

Väljer företaget att i stället göra ett förenklat årsbokslut så ska detta bestå av en resultaträkning och en balansräkning samt vara upprättat enligt god redovisningssed. Även det förenklade årsbokslutet ska vara undertecknat och det ska framgå vilket dag detta skedde. Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd om förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1). Där finns en uppställning hur årsbokslutet ska se ut. Bokföringsnämnden har även gett utt ett motsvarande regelverk för ideela föreningar (BFNAR 2010:1)

Källa: Tidningen Koncist 1/2012 (ges ut av Far Akademi AB)

 

0