Blogg

Rättsfall – Byggfirmas arbetsbilar förmånsbeskattades

För att slippa förmånsbeskattning av dispositionsrätten till bilar – oavsett om dessa är arbetsfordon eller inte – krävs en noggrant förd körjournal. Denna omständighet gör sig återigen påmind i en dom från kammarrätten.

Körjournaler saknades

Vid en kontroll av ett byggföretag fann Skatteverket att körjournal saknades för bolagets tre fordon. Alla tre var lätta lastbilar, och då dessa uteslutande användes i verksamheten ansåg bolaget att det inte var aktuellt med förmånsbeskattning.

Den uppfattningen delades dock inte av Skatte­verket, som påförde bolaget arbetsgivaravgifter motsvarande bilförmånsvärdet och beskattade de anställda.

Skatteverket tog dock hänsyn till biltyp, bilarnas utrustning och sättet för deras användning (vilket begränsat den möjliga privata användningen) och satte ned förmånsvärdet till 75% av fullt förmåns­värde.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut

Bolaget hävdade att bilarna var nödvändiga för verksamheten och att de endast använts i verksamheten. Kunderna fanns i hela Stockholmsregionen och de anställda tog ibland med sig bilarna hem då arbetsplatsen var ute hos kund och resan till kund gick direkt från hemmet. De anställda fick inte använda bilarna privat och bilarna var tvåsitsiga med last­ut­rymme.

De var också utrustade med hyllor, förvaringsboxar för verktyg mm och var i regel fullastade med t ex material och grovsopor. Detta var alltså inte bilar lämpade för privat körning enligt bolaget. Dessutom var bilarna mycket slitna, smutsiga och inte lämpliga att åka i med civila kläder. De anställda hade också tillgång till privata bilar.

Med dessa fakta och argument på handen, valde bolaget att överklaga Skatteverkets beslut, som slut­ligen kom att avgöras av kammarrätten.

KR – presumtion för privat användning

Precis som förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att det genom dispositionsrätt fanns en presumtion för att bilarna använts i sådan omfattning att det handlade om en skattepliktig förmån, även om det framstod som sannolikt att bilarna inte hade använts i någon större omfattning för privat bruk. Det krävs dock att bolaget gör sannolikt att bilarna inte använts privat mer än i ringa omfattning (max 10 tillfällen och 100 mil) för att undvika beskattning. Detta hade bolaget inte lyckats bevisa, enligt kammarrätten. Det fanns heller inte skäl att ytterligare jämka förmåns­värdet.

Kammarrätten i Stockholm, 5866-5869

Kommentar:

Domen överklagades inte och har vunnit laga kraft. För att undvika förmånsbeskattning krävs en noggrant förd körjournal.

Källa: Björn Lundén Information AB
0