Blogg

Kortare karenstid för näringsidkare

 

Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska från och med 1 januari 2013 kunna välja en karenstid på en (1) dag. Sjukförsäkringsavgiften för den nya karenstiden kommer att fastställas av Försäkringskassan.

Karensdagar

1 januari 2010 ändrades systemet med karensdagar för näringsidkare (egenföretagare med enskild firma eller handelsbolag). Den ordinarie karenstiden ändrades från 1 till 7 karensdagar. Möjligheten att välja fler karensdagar ändrades från 3 och 30 till 14, 30, 60 och 90. Som kompensation sänktes egenavgifterna med 0,74 procentenheter.

Ändringarna fick dock mycket kritik och riksdagen beslutade under 2010 att tillkännage sin mening att regeringen borde göra det möjligt för egenföretagare att välja en kortare karenstid än sju dagar.

Möjligt att välja 1 karensdag

Riksdagen har beslutat att den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet återigen ska kunna välja en (1) karensdag i sjukförsäkringen. Den ordinarie karenstiden ska fortfarande vara sju dagar, men det kommer alltså att vara möjligt att istället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Uppsägningstid

Den som begär kortare karenstid har en ”uppsägningstid” motsvarande det antal dagar som karenstiden kortas med. Denna uppsägningtid ska gälla även vid byte till 1 karensdag.

Vid en förkortning av karenstiden från 14 dagar till 1 dag gäller en uppsägningstid på 13 dagar innan den nya karenstiden träder i kraft.

Den ändrade karenstiden gäller dock inte vid sjukdom som inträffat innan uppsägningstiden löpt ut.

Karenstid för arbetslösa

En näringsidkare som blir arbetslös ska enligt riksdagens beslut ha 1 karensdag, även om näringsidkaren tidigare har valt en längre karenstid.

Återinsjuknande

För näringsidkare som har valt 1 karensdag och som återinsjuknar inom fem dagar från en tidigare sjukperiod, ska den nya sjukperioden räknas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Någon ny karensdag ska alltså inte utgå i detta fall. Detsamma ska gälla för en näringsidkare som blir arbetslös, även om denne valt en annan karenstid. Femdagarsgränsen för återinsjuknande har enligt dagens regler enbart gällt den som har den grundläggande karenstiden på sju dagar.

För näringsidkare som har 14 eller fler karensdagar ska gränsen för fortsatt sjukperiod liksom tidigare vara 20 dagar. För den ordinarie karenstiden 7 dagar ska gränsen för fortsatt sjukperiod vid återinsjuknande liksom idag vara fem dagar.

Högriskskydd

Enligt dagens regler innebär det allmänna högriskskyddet att en näringsidkare som har 7 karensdagar i sjukförsäkringen slipper karens efter att denne har haft minst 21 karensdagar vid minst 5 sjukperioder under de senaste tolv månaderna. Riksdagen har beslutat att den som väljer 1 karensdag ska slippa karens om denne har haft fler än 10 sjukperioder under de senaste tolv månaderna.

Dagens särskilda högriskskydd innebär för näringsidkare med 7 karensdagar i sjukförsäkringen att den som donerar organ eller löper risk för ett större antal sjukdomsfall kan slippa karens helt och hållet efter ansökan hos Försäkringskassan. Riksdagen har beslutat att denna regel även ska gälla den som väljer 1 karensdag.

Näringsidkare som fyllt 55 år

En näringsidkare som har fyllt 55 år kan inte byta till en kortare karenstid. Riksdagen har dock beslutat att en näringsidkare som fyllt 55 år ska kunna välja den nya karenstiden 1 dag om en anmälan om detta görs senast 30 april 2013.

Högre egenavgifter

Sjukförsäkringsavgiften för näringsidkare som väljer 1 karensdag ska beräknas av Försäkringskassan och kommer att påverkas av försäkringens utgifter. För 2013 gäller följande sjukförsäkringsavgifter:

Karensdagar Sjukförsäkringsavgift
1 4,98%
7 4,44%
14 4,35%
30 4,18%
60 3,97%
90 3,82%

Detta innebär följande sammanlagda egenavgifter 2013:

Karensdagar Egenavgifter
1 29,51%
7 28,97%
14 28,88%
30 28,71%
60 28,50%
90 28,35%

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft 1 januari 2013.

Regeringens prop 2012/13:1, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU1

Källa: Björn Lundén information AB

 
0